CY
CY22
CY3

gyzgyn önüm

has köp >>

biz hakda

näme edýäris

Newsunn, bu pudakda 10 ýyldan gowrak işleýän energiýa paýlaýyş bölümi (PDU) üçin professional üpjün ediji.Ningbo portunyň golaýyndaky Cixi şäheriniň Cidong senagat zolagynda ýerleşýän uly önümçilik bazasyna maýa goýduk.Zawodyň tutuş meýdany 30,000 inedördül metr bolup, sanjym galyplary ussahanasy, reňk ussahanasy, Alýumin zawody, gurnama ussahanasy (synag otagy, gaplaýyş otagy we ş.m.) we çig mal üçin ammarlar üçin dört bina ulanylýar. önümler we taýýar önümler.

has köp >>
PDU artykmaçlyklarymyz

Newsunn PDU aýratynlyklary barada has giňişleýin öwreniň we öz PDU-ny aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.

Jikme-jiklikleri barlaň
 • Design Advantages

  Dizaýn artykmaçlyklary

  Giňişleýin birikme dizaýny
  Optimallaşdyrylan içerki gurluş dizaýny
  Çeýe gurnama
  Içerki ýokary öndürijilikli izolýasiýa materiallary
 • Multiple Tests

  Birnäçe synag

  Salam küýze synagy
  Garrylyk synagy
  Testük synagy
  / Er / izolýasiýa garşylyk synagy
 • Bespoke Solution

  Bespoke çözgüdi

  Çykyş görnüşleriniň doly görnüşi
  Dürli görnüşli dolandyryş funksiýalary
  Wizual görkeziş funksiýasy
img

amaly

 • icon_list_contianer 30,000 inedördül metr

  Zawodyň göwrümi

 • icon_list_contianer 200 işçi

  Işgärleriň ululygy

 • icon_list_contianer Bütin dünýäde 100-den gowrak

  Müşderiler

 • icon_list_contianer 1,2 million

  Ualyllyk PDU çykyşy

 • icon_list_contianer 15 million dollar

  Ualyllyk çykyş bahasy

habarlar

Why you need PDUs in the data center?

Näme üçin maglumat merkezinde PDU gerek?

PDU (Elektrik paýlaýyş bölümi), oturdylan elektrik enjamlary üçin elektrik paýlanyşyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dürli funksiýalary, gurnama usullary we plug-in kombinasiýalary bilen dürli aýratynlyklary bar.Ol üpjün edip biler ...

Maglumat merkezi üçin akylly PDU dolandyryjysy nädip netijeli işleýär?

Soňky ýyllarda internet hyzmatlarynyň ösmegi, şol bir ululykdaky ofislerden 100 esse köp elektrik sarp edýän maglumat merkezlerini gurmak ýa-da täzelemek zerurlygyny artdyrdy.Dürli pudaklarda IT we maglumat merkeziniň operatorlary üçin berkitme gurmak möhüm tema ...
has köp >>

Näme üçin maglumat merkezinde PDU gerek?

PDU (Elektrik paýlaýyş bölümi), oturdylan elektrik enjamlary üçin elektrik paýlanyşyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dürli funksiýalary, gurnama usullary we plug-in kombinasiýalary bilen dürli aýratynlyklary bar.Ol üpjün edip biler ...
has köp >>

19 ”kabinetiňiz üçin PDU-ny nädip saýlamaly?

Meýilnamalaşdyrmak döwrüni saýlamak Maglumat merkeziniň köp tekliplerinde PDU-ny UPS, massiw şkaflary, raflar we beýleki enjamlar bilen bilelikde aýratyn sanaw hökmünde görkezmeýär we PDU parametrleri gaty düşnükli däl.Bu soňraky işde uly kynçylyk döreder: akyl bilen gabat gelmez ...
has köp >>

Öz PDU guruň